با توجه به سرمايه گذاريهاي عظيم دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه مواد و متالورژي و با عنايت بر تأکيد برنامه هاي سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه بر صادرات و توسعه صنعتي در حيطه مواد و متالورژي و نظر به وجود بحران انرژي در سطح جهاني، پژوهشکده مواد پيشرفته و انرژيهاي نو در سال 1385 از تلفيق دو گروه مواد پيشرفته و مرکز انرژيهاي نو تشکيل يافت. هدف اصلي اين پژوهشکده انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعه فناوري در جهت اولويتهاي ملي و فناوريهاي نوين در حيطه مهندسي و علم مواد و انرژيهاي نو در کشور مي باشد. حمايت از ايجاد و توسعه فناوري در زمينه مهندسي و علم مواد و همچنين مهندسي توليد انرژيهاي نو از ديگر وظايف و اهداف پژوهشکده مي باشد. اين پژوهشكده دارای 11 عضو هیئت علمی بوده و در دو زمينه تخصصي مواد و متالورژي و انرژيهاي نو  در سه گروه پژوهشي با عناوین زیر مشغول انجام وظايف سازماني مي باشند.

1- گروه انرژي هاي نو

2- گروه متالورژی صنعتی و مهندسي سطح

3- گروه مواد نوين و نانو مواد