AH Moghadam, V Dashtizad, A Kaflou, H Yoozbashizadeh, R Ashiri
Intermetallics 57, 51-59, 2015
2015