عضو هيأت تحريريه و نويسندۀ مقالات
مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
1385