سعيد بهنام ، .............................( ويرايش علمي كل كتاب و ترجمه چند فصل از آن )
مؤسسة فرهنگی و انتشاراتی سامه
1379