سعيد بهنام
اولین همایش عسل و نقش صادرات آن در اقتصاد لرستان ، خرم آباد ، ايران .
2004