سعيد بهنام
نخستین جشنوارة فرهنگی ، علمی عسل و فرآورده های آن ، تهران ، ايران .
2005