سعيد بهنام
اولین جشنواره و همایش ملی فرآورده های زنبور عسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بیماریها ، اصفهان ، ايران .
2006