سعيد بهنام
ششمین جشنوارة علمی فرهنگی گیاهان دارویی ، تهران ، ايران .
2006