سعيد بهنام
دومین همایش ملی توسعة فناوری در صنعت نفت ، چالش ها و راهکارها ، تهران ، ايران .
2004