سعيد بهنام
( در دست داوري )
2015
قابليتهاي فناوري حوض خورشيدي
در تأمين انرژي مورد نياز كشور
 
سعید بهنام
کارشناس انرژیهای نو ، پژوهشكدۀ مواد پيشرفته و انرژيهاي نو ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران– تهران
E-mail: mmsbehnam@yahoo.com
 
چكيده:  
   امروزه بازنگری در الگوهای تولید و توزيع و مصرف انرژي با تأکید بر استفاده از تمامی امکانات بالقوًة موجود در کشور همزمان با بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف ،  نقشی حیاتی در توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور يافته است. از جمله عوامل مؤثر در افزایش تولید و بهینه سازی مصرف انرژی ، استفاده از فناوریهای جدید و به ویژه فناوریهای انرژیهای نو و از جمله انرژی خورشیدی است . یکی از فناوریهای انرژی خورشیدی که با وضعیت ، نیازها ، امکانات بالقوه و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و جمعیتی کشورمان مناسبت کامل دارد ، فناوری حوض خورشیدی است . ایجاد و گسترش این فناوری نیاز به زمین ارزان ، نمک و آب شور فراوان دارد که وجود هزاران کیلومتر ساحل مجاور به دریاها و دریاچه های آب شور ، نمکزارها و معادن و دریاچه های وسیع نمک ، تابش شــدید آفتاب در اکثـر طول سال (متوسـط 300 روز در سال) ، پراکندگی روستاهای واقع در این مناطق با دهها کیلومتر فاصله از یکدیگر که سوخت رساني و برق رسانی روستایی را بسیار پر هزینه و غیر اقتصادی می سازد ، سهولت و مناسبت ویژگیهای این فناوری در رابطه با مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای تولید برق ، امکان تأمین انرژی مورد نیاز بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و خانگی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق محروم و دورافتادة روستایی که برق رسانی به آنها مستلزم صرف هزینه های سنگین انتقال و توزیع می باشد ، امكان بهره گيري از اين فناوري با استفاده از نيروهاي بومي ، تولید و ذخیره سازی همزمان انرژی و امکان استفادة مستمر از آن در روز و شب و تابستان و زمستان با وجود یا عدم وجـود تابش آفتاب ، از جمله امکانات بالقوة این فـناوری در راســتای
 
مقابله با چالشهاي بخش انرژي کشور می باشد.
   یک حوض خورشیدی 3/0 هکتاری با توان تولید 15 کیلووات برق در هر شبانه روز در تمام فصول سال (با تولید سالانة حدود 130 مگاوات ساعت برق ) می تواند برق مصرفی یک روستای کوچک 20 خانواری و یا برق مصرفی لازم برای راه اندازی یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس با تولید 15 هزار لیتر آب شیرین در روز از آب شور دریا را تأمین کند.
   مزیتها و ویژگیهای منحصر به فرد این فناوری در مقایسه با سایر فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر و مطابقت آن با نیازها و امکانات بالقوة کشورمان ، لزوم توجه جدی به بهره گیری از این فناوری به منظور نيل به اهداف بلند مدت بخش برق و انرژي کشور را ایجاب می نماید .