شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دكتری پژوهش محور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران “ كه بر مبنای آیین نامه دوره دكتری مصوب جلسه 775 مورخ 8/8/1389 شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم و شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دكتری پژوهش محور مصوب جلسه مورخ 2/9/1393 كمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی آماده گردیده، پس از بررسی نظرات اصلاحی دریافتی از پژوهشكدهه ها و اعلام نظر اعضای شورای تحصیلات تكمیلی سازمان، در جلسه شماره 103 شورای تحصیلات تكمیلی به تاریخ 25/2/1396، مورد تصویب قرار گرفت ،  به پژوهشكده، ابلاغ  گرديد.  لازم به ذكر است كه این شیوه نامه برای كلیه دانشجویان دكتری ورودی مهر ماه سال 96-1395به بعد لازم الاجرا می باشد.