دكتر فتح‌الله مضطرزاده طي حكمي دكتر علي كفلو را به مدت دو سال از تاريخ 1395/12/15 در سمت "رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو" منصوب نمودند. در متن اين حكم آمده است: 
"با توجه به توانمندي‌ها و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به مدت 2 سال  به عنوان رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو منصوب مي‌شويد. از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق هر چه بيشتر در خدمت به جامعه اسلامي و تحقق اهداف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را مسئلت دارم."