آخریـن ســیاهۀ نشـریات نـامعتبر و جعلي همواره از طریق وبگـاه «دفتر سیاسـتگذاري و برنـامه ریزي امور پژوهشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري» به آدرسhttp://rppc.msrt.ir منتشر و در دسترس دانشگاه‌ها و مؤسـسات پژوهشـی‌کشور قرار می‌گیرد. در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است. جهت اطلاع از جزييات ضمن مراجعه به وب سايت آن دفتر مي‌توانيد فايل پيوست را نيز ملاحظه فرماييد.