با موافقت هيئت مميزه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران جناب اقاي دكتر علي كفلو عضو هيئت علمي پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو به مرتبه دانشياري ارتقا يافت.
ضمن آرزوي توفيق روزافزون، كسب اين موفقيت را به ايشان تبريك عرض مي نماييم.