- کسب دانش در جهت تولید، توسعه و نوآوری علمی و فنی در حیطه مهندسی وعلم مواد و انرژی های تجدیدپذیر (انرژی خورشید).
- انجام پژوهش های کاربردی در راستای اولویت های ملی و نیازهای کشور.
- پرورش استعدادهای علمی و فنی کشور.
- همکاری با دانشگاه ها و صنایع در سطح ملی و بین المللی.