Najme lari, Shahrokh Ahangaran ,Ali Shanaghi
Glass Physics and Chemistry, 42, 1,70-77
2016