حمزه فراتی راد، احمدعلی آماده، شاهرخ آهنگرانی، هادی مرادی
مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي سطح، شماره 9، 1389، صفحات 75-67
2009