گروه خوردگی و مهندسی سطح در پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو با هدف انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه علم و مهندسی خوردگی و سطوح و توسعه روشهای حفاظت قطعات و تجهیزات صنعتی تشکیل و به فعالیت مشغول می گردد. از رویکردهای جدید این گروه توجه جدی به کاربردی نانوتکنولوژی در این حوزه تخصصی خواهد بود. هم اکنون دو هیئت علمی با رتبه استادیاری و یک مربی در این گروه مشغول بکار می باشند

هیأت علمی

دانشیار
ایمیل:
ahangarani@irost.ir
فاکس:
021-56276322
تلفن:
021-56276635
استادیار
ایمیل:
m_esmailian@yahoo.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
استادیار
ایمیل:
smzahraee@irost.org
فاکس:
021-56276636
تلفن:
021-56276635
دانشیار
ایمیل:
shirvani@irost.ir
تلفن:
021-56276635
ایمیل:
majidtavosi@gmail.com
فاکس:
تلفن:
Ali Akbar Mottahedi, Scientific member of IROST, Aluminum, Rolling, Roll, Extrusion, Copper, Technology
سمت:
عضو هیات علمی
مربی
ایمیل:
mottahedi@irost.org
فاکس:
+982156276635
تلفن:
+982156276635