سمت:
مدير گروه انرژي‌هاي نو
استادیار
ایمیل:
dashtizad@irost.ir
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
دانشیار
ایمیل:
shirvani@irost.ir
تلفن:
021-56276635
سمت:
مدير گروه مواد پيشرفته و نانو
دانشیار
ایمیل:
rgholamipour@gmail.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635