• کوره تیوبی برنامه پذیر،داراي 2 ناحيه حرارتي
  • کوره اکسیداسیون سیکلی (Cyclic Oxidation) تا 1400 درجه سانتیگراد
  • پتانسیواستات- گالوانواستات (Potansiostat Galvanostat) براي بررسي رفتار خوردگی در محيط هاي آبي