•  طيف سنج  UV/ Visible براي اندازه گيري طيف هاي جذب و عبور در بازه طول موج هاي 200-1100 نانومتر
  • سيستم اندازه‌گيري مقاومت 4 نقطه اي (  Four Point Probe)