• دستگاه مذاب ريسي
  • كوره ذوب قوس الكتريكي، از اين كوره مي توان براي توليد آلياژهاي آمورف ويا ذوب وآلياژ سازي فلزات داراي نقطه ذوب بالا مانند تنگستن استفاده نمود.