• کوره عمليات حرارتي نیمه صنعتی تا 1400 درجه سانتیگراد
  • کوره عمليات حرارتي نیمه صنعتی تا 900 درجه سانتیگراد
  • كوره عمليات حرارتي دما بالا حداكثر تا دماي 1700 درجه سانتي گراد
  • کوره تیوبی  تا 1200 درجه سانتیگراد، اتمسفر کنترل برنامه پذیر