• آزمون اندازه گيري امپدانس مغناطيسي مواد
  • آزمون اندازه گيري خواص مواد نرم مغناطيسي در حالت هاي استاتيك و ديناميك