• ميكروسكوپ نيروي اتمي( Atomic Force Microscopy)
  • آناليز حرارتي  افتراقي تا 1400 درجه سانتيگراد (Differential Scanning Calorimetry )