1395/10/13

طبق دستور مديركل محترم تحصيلات تكميلي سازمان، دانشجويان موظف به رعايت نكات ذيل مي‌باشند:

1- كليه دانشجويان موظف به ثبت پايان‌نامه/ رساله خود در سامانه ملي ثبت  پايان‌نامه/ رساله مي‌باشند.
2- كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي براي جلوگيري از انجام پژوهش‌هاي تكراري موظف به استعلام موضوع پژوهش از سامانه «پيشينه پژوهش» مي‌باشند.
3- فراغت از تحصيل دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي منوط به دريافت گواهينامه «اصالت اثر» مي‌باشد. 

جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص به واحد مذكور مراجعه نماييد.