بدينوسيله از كليه دانشجويان ورودي 93 و پيش از آن درخواست ميشود ،براي بررسي پرونده تحصيلي خود و جلوگيري از بروز هر گونه مشكل و وقفه احتمالي در فارغ التحصيلي، سريعا به واحد تحصيلات تكميلي سازمان مراجعه و نتيجه را به پژوهشكده اعلام نمايند.