براساس تصميم شوراي تحصيلات تكميلي سازمان كليه دانشجويان دكتري كه پيش از پايان سنوات تحصيلي موفق به دفاع از پايان نامه خود نگرديده اند، جهت ثبت نام در نيمسال تحصيلي جديد موظف به پرداخت جريمه  خواهند بود. 
در صورت ارائه دو نسخه مقاله تهيه يا ارسال شده به مجلات معتبر علمي و تاييد استاد راهنما ميزان جريمه تخفيف خواهد يافت.