1395/9/3

برنامه زماني برگزاري جلسات سمينار ساليانه دانشجويان دكتري پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو در فايل ضميمه  قابل مشاهده مي‌باشد. 
شايان ذكر است، دانشجويان مي‌بايست حداقل 10 روز  پيش از برگزاري جلسه گزارش فعاليت‌هاي خود را به اعضاء كميته هادي تحويل دهند.