ارائه سمينار سالانه دكتري

عنوان :
سنتز ماده فعال کاتدی باتری های یون لیتیومی با قابلیت نرخ دشارژ بالا
گزارش سوم دانشجو: احد طلوعی
استاد راهنما: دكتر علي كفلو
زمان و مكان :
چهارشنبه   97/10/19 ساعت 13:30 سالن فارسي پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو