1396/8/10


برنامه زماني برگزاري جلسات سمينار ساليانه دانشجويان دكتري پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو در فايل ضميمه  قابل مشاهده مي‌باشد.