عنوان : بررسي تاثير عناصر افزودني و نرخ انجماد بر رفتار مغناطوگرمايي آلياژهاي هاسلر پايه Ni-Mn-In
ارائه دهنده : ميلاد آرمان
اساتيد راهنما: دكتر فرزاد شهري، دكتر رضا غلامي پور
زمان و مكان: روز شنبه مورخه 97/12/11 ساعت 10:30 - سالن فارسی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو