به  استحضار دانشجويان محترم مي رساند با توجه به قوانين و مقررات سازمان، کلیه دانشجويان ملزم به ثبت تردد خود (اثر انگشت) جهت ورود و خروج به سازمان مي باشند. لذا خواهشمند است  كليه دانشجوياني كه تا کنون نسبت به ثبت اثر انگشت خود در سامانه کنترل تردد اقدام ننموده اند، تا پايان آبان ماه فرصت دارند با مراجعه به اداره كارگزيني سازمان نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت عواقب آن بعهده دانشجو خواهد بود.