عنوان: مطالعه و بررسی جدیدترین روش کمکی سینترینگ سرامیک ها  Flash Sintering  و مقایسه آن با سایر روشهای سینترینگ  دانشجو: اکبر امینی  استاد راهنما:دکتر سید محمد زهرائی   زمان:یکشنبه 13/ 12/ 1396 ساعت 9 مکان:پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو-سالن فارسی شرکت برای کلیه دانشجویان ورودی مهر 96 الزامی است.