عنوان: اثر عمليات حرارتي بر روي ريزساختار و خواص خزشي سوپرآلياژهاي پايه نيكل

دانشجو: آمنه امير افشار

زمان: چهارشنبه مورخ 29/2/1395 ساعت 9-11

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو- سالن فارسي