1396/6/19

عنوان: بررسی مکانیزم های استحکام دهی و مقاومت به خوردگی تنشی آلیاژ آلومینیوم 7055

دانشجو: مهدي شكوري

زمان: دوشنبه مورخ 96/7/3، ساعت 10 الي 12

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو، سالن فارسي