1396/4/10

عنوان: بررسي عوامل مؤثر فرايندي بر ريزساختار و خواص اپتيكي آلوميناي نانوساختار تهيه شده به روش رسوب دهي الكتروفورتيك (EPD)

دانشجو: مصطفي ميلاني

زمان: سه‌شنبه مورخ 96/4/13، ساعت 9 الي 11

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو، سالن فارسي