عنوان: ايجاد لايه هاي نازك نانوساختار SiOx و بهينه نمودن خواص اين فيلم ها

دانشجو: ميثم زرچي

زمان: چهارشنبه مورخ 95/2/15، ساعت 11-13

مکان: پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو- سالن فارسی