عنوان: ايجاد پوشش‌هاي چندلايه اي SiO2 و TiO2 ضد بازتاب نانوساختار به روش سل- ژل بر روي محفظه‌هاي شيشه‌اي گيرنده‌هاي خورشيدي

دانشجو: نجمه لاري

زمان: سه شنبه مورخ 1394/12/11، ساعت 10-12

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو - سالن فارسي