1396/2/11

عنوان: اتصال سوپرآلياژ 738 به تركيب بين فلزي به روش TLP و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي

دانشجو: داريوش كوكبي

زمان: شنبه مورخ 1396/2/16، ساعت 9 الي 11

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو، سالن فارسي