عنوان: سنتز و مشخصه یابی مواد فعال کاتدی با ابعاد نانومتری برای باتری های یون لیتیومی با قابلیت سرعت تخلیه بالا

دانشجو: احد طلوعي

زمان: سه شنبه مورخ 94/12/25، ساعت 10- 12

مكان: پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو، سالن فارسي