عنوان: بررسی مکانیزم های بهینه سازی خواص مکانیکی و خوردگی تنشی در آلیاژ آلومینیوم 7055

دانشجو: مهدی شکوری


زمان: دوشنبه مورخ 1396/7/24، ساعت 10 الي 12        

مكان: ساختمان شماره 2، سالن انديشه