1395/9/3

عنوان:  بررسي عوامل مؤثر بر خواص ساختاري و فيزيكي لايه نازك كربن آمورف ايجاد شده به روشPVD

دانشجو: الهام محقق‌پور

زمان: سه شنبه مورخ 1395/9/16، ساعت 9 الي 11

مكان : ساختمان شماره 1، سالن فارابي