1395/6/15

عنوان: ايجاد پوشش هاي چندلايه اي SiO2 و TiO2 ضد بازتاب نانوساختار به روش سل- ژل بر روي محفظه هاي شيشه اي گيرنده هاي خورشيدي

دانشجو: نجمه لاري

زمان: دوشنبه مورخ 1395/6/29، ساعت 13/30 الي 15/30

مكان: ساختمان شماره 1، سالن فارابي