به اطلاع مي رساند، دانشجوياني كه قصد شركت در رقابت انتخاب دانشجوي برتر پژوهشكده و سازمان، در سال جاري، را دارند، فرم پيوست را  تا تاريخ 97/8/29 تكميل نموده و به دفتر پژوهشكده تحويل نمايند.