1395/11/30
     به اطلاع دانشجويان مي‌رساند، زمان انتخاب واحد با تاخير تا تاريخ 1395/12/4 تمديد شده است. لذا كليه دانشجوياني كه تاكنون اقدام به ثبت نام ننموده اند، موظف به انجام ثبت نام تا پايان تاريخ مقرر مي باشند. شايان ذكر است در صورت عدم ثبت نام در مدت زمان مقرر، مطابق با قوانين اموزشي برخورد خواهد شد. همچنين عدم ثبت نام در دو نيمسال پياپي به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.