اعلام زمان انتخاب واحد نيمسال دوم
 زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 طبق تقويم آموزشي از تاريخ 9/11/96 لغايت 14/11/96 و به صورت حضوری مي باشد. خواهشمند است دانشجويان  پژوهشكده در بازه زماني اعلام شده به اداره كل تحصيلات تكميلي مراجعه فرمايند. بديهي است برگه انتخاب واحد در خارج از بازه زماني اعلام شده پذیرفته نخواهد شد و جهت انجام انتخاب واحد، ارسال نمره ارزيابي دانشجو الزامي است.