1396/2/12

     به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري مي‌رساند، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به منظور حمايت از رساله‌هاي دكتري تا تاريخ 96/2/31 در سامانه صندوق ثبت نام به عمل مي‌آورد. دانشجويان متقاضي مي‌توانند جهت اطلاع از آيين نامه منتشرشده در اين خصوص و ثبت نام در سامانه به سايت صندوق به نشاني http://insf.org مراجعه نمايند.