1395/12/17

از كليه دانشجويان دكتري دعوت مي‌شود در جلسه‌‌ي روز يكشنبه مورخ 1395/12/22 ، ساعت 14  در سالن فارسي پ‍ژوهشكده حضور بهم رسانند.