1395/12/24


نهمين همايش كاربران سنكروترون چشمه نور ايران در روزهاي 13 و 14 ارديبهشت 96 توسط طرح چشمه نور ايران برگزار خواهد شد.

آدرس سايت همايش: https://indico.particles.ipm.ir/indico/event/232